de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)

Sinds 1 november 2016 is de afdeling Handhaving een proef van 1 jaar gestart met een 4-tal wijk BOA’s. De BOA’s zijn ingedeeld in gebieden gelijk aan het werkgebied van de teams van de politie. Maredorp valt onder Leiden Centrum. De Wijk-BOA is is:

Martin Oppelaar
m.oppelaar@leiden.nl
06-52526032

De BOA’s zijn belast met de handhaving volgens de Leidse handhavingsvisie. Handhaving openbare ruimte ziet toe op de naleving van zowel gemeentelijke als landelijke regelgeving, gericht op het waarborgen van de leefbaarheid in de openbare ruimte. De inzet van het team handhaving is gericht op het bewerkstelligen van norm conform gedrag. Een aantal onderwerpen uit deze visie zijn:

* afval
* parkeren
* overlast personen
* uitstallingen
* evenementen
* honden overlast
* overlast op het water

Tevens is de bedoeling dat de samenwerking met de politie versterkt en geďntensiveerd wordt, dit omdat de problematiek waar de beide disciplines mee te maken krijgen een aantal raakvlakken en gemeenschappelijke belangen hebben. Hierbij is het de bedoeling dat de wijk BOA’s een verbindende factor tussen de Leidse burger en externe partners gaan spelen. De wijkagent is bij een ieder in de wijk bekend, de BOA echter is voor een hoop burgers onbekend, de rol van de wijk BOA is om dit te veranderen. De wijk BOA moet in zijn/haar wijk een bekend en vertrouwd gezicht worden, waarbij de BOA de problematiek en hotspots kent. Samen gaan we voor een mooie, schone en leefbare stad.