De buurtvereniging

Doel
De buurtvereniging heeft als doel het bevorderen van de leefbaarheid en het welzijn van de buurt.

Veiligheid en geluidoverlast
In een binnenstadswijk is enige hinder van horeca en evenementen niet uit te sluiten, maar wij willen ervoor waken dat het uit de hand loopt. Bewoners moeten zich veilig kunnen voelen in de wijk. Overlast door (kleine) criminaliteit, hangjongeren en dergelijke is een punt van zorg.

Onderhoud
In de buurt ligt vaak zwerfvuil, bij de afvalcontainers blijven vaak zakken staan of andere dingen die er niet thuis horen. Wij willen graag dat daar verandering in komt. Buurtbewoners kunnen er zelf natuurlijk ook aan meewerken.

Historische binnenstad
De buurten Maredorp en de Camp zijn historische stukjes van de stad. Veel buurtbewoners hebben bewust gekozen voor het wonen in de binnenstad. De buurtvereniging waakt ervoor dat mooie oude panden niet nodeloos gesloopt worden en dat nieuwbouw aansluit bij andere bebouwing.

Sociale contacten
Het is pas echt goed wonen in een wijk als de mensen elkaar kennen en goed met elkaar kunnen opschieten. Buurtfeesten, Burendag, activteiten als de wandelclub en de halfjaarlijke buurtborrel kunnen het gevoel van saamhorigheid verbeteren en ervoor zorgen dat buurtbewoners zich gelukkiger voelen in hun wijk.

Geschiedenis
Buurtvereniging Maredorp is opgericht in 1975. In die tijd was het niet best gesteld met de leefbaarheid van de wijk: veel verkrotte panden, geen speelgelegenheid voor kinderen, veel verkeersproblemen. Voor de wijk kwam een bestemmingsplan en de buurtvereniging heeft zich intensief bemoeid met de concrete invulling van de plannen. Zo zijn er mede door de inzet van de buurtvereniging in de Hekkensteeg woningen gekomen in plaats van een parkeergarage. De wijk heeft intussen een heel ander aanzien gekregen, maar veranderingen vinden nog steeds plaats. Inmiddels is bij de gemeente een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding.

Buurt
Maredorp is de wijk tussen Mare, Oude Vest, Havenplein en Oude Rijn. De Camp is het gedeelte tussen de Mare, de Oude Vest, de Turfmarkt en de Apothekersdijk.

Bestuur
Het bestuur bestaat nu uit zeven leden. Er wordt een maal per maand vergaderd. Bestuursleden nemen ook deel aan werkgroepen die door de gemeente zijn ingesteld. Een voorbeeld hiervan is de werkgroep voor het Aalmarktproject. Ideeën en meningen van bewoners kunnen hier met de gemeenteambtenaren worden besproken.
Behalve de bestuursleden zijn een aantal medewerkers actief. Ze houden zich met meer specifieke taken bezig.

Secretariaatsadres
Vollersgracht 12, 2312 VL Leiden
e-mail: secretariaat@maredorp.nl

beheerder van deze site:
Jaap Moggré, email: jimoggre@online.nl

Marepost
Door middel van de Marepost wordt de buurt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de buurtvereniging. De krant wordt huis aan huis verspreid. Hij verschijnt ongeveer vijf maal per jaar. Redactieadres: secretariaat@maredorp.nl

Lidmaatschap
De kosten van het lidmaatschap zijn € 6,- per jaar.
Op dit moment heeft de buurtvereniging ongeveer 350 leden.
Bent u nog geen lid, geef u dan op bij een van de bestuursleden of via het aanmeldformulier.